E-VEIKALA PRIVĀTUMA POLITIKA

Zemāk atrodama informācija par to, kā Auto-Bon Baltic OÜ (reģistrācijas kods 11515090, adrese Jälgimäe tee 1, 76406 Saku pašvaldība, Harju apriņķis, turpmāk tekstā Auto-Bon vai mēs) kā datu pārzinis apstrādā jūsu personas datus, kad izmantojat Peugeot e-veikalu https://peugeotstore.lv.

Lūdzam ņemt vērā, ka šajā e-veikala Privātuma politikā ietverts tikai tas, kā mēs apstrādājam personas datus, kad jūs izmantojat Peugeot e-veikalu. Mēs varam apstrādāt personas datus arī citās situācijās, piemēram, kad izmantojat mūsu mājaslapā piedāvātās iespējas, sazināties ar mums vai iegādājaties Peugeot transportlīdzekli citā veidā, nevis izmantojot e-veikalu.

E-veikala izmantošanas gadījumā mēs kopā ar saviem tālākpārdevējiem (turpmāk tekstā Pārdevēji) apstrādājam jūsu personas datus kā kopīgi pārziņi. Tas nozīmē, ka rodoties jebkādiem jautājumiem saistībā ar personas datu apstrādi, ja izmantojat e-veikalu, varat sazināties ar mums vai Pārdevēju. Lūdzam ņemt vērā, ka pēc Pasūtījuma līguma noslēgšanas e-veikalā Pārdevēji turpinās Jūsu personas datu apstrādi kā neatkarīgi pārziņi. Cita kopīgo pārziņu (tālākpārdevēju) kontaktinformācija pieejama šeit.

Mēs apstrādājam personas datus tikai tādā apmērā kā nepieciešams noteiktu mūsu mērķu sasniegšanai, un mēs ievērojam visus attiecināmos tiesību aktus un noteikumus, jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā VDAR).

Rodoties jautājumiem par jūsu personas datu apstrādi vai ja vēlaties izmantot savas zemāk aprakstītās tiesības, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu

Privātuma politikā izmantotie termini, kas šeit nav definēti, tiek lietoti e-veikala Noteikumu un nosacījumu izpratnē (turpmāk tekstā – Noteikumi un nosacījumi). Ar personas datu apstrādi saistītie jēdzieni (piemēram, neatkarīgs datu pārzinis, kopīgs datu pārzinis vai datu apstrādātājs, personas dati, datu apstrāde, utt.) jāsaprot tā, kā definēts VDAR.

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM, KĀDI IR ŠĀDAS APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS?

Mēs apstrādājam tikai tos personas datus, kurus esat mums norādījis e-veikalā un kas nepieciešami e-veikala lietošanai, jo īpaši, lai Jūs varētu noslēgt Pasūtījuma līgumu un Transportlīdzekļa pārdošanas līgumu ar Pārdevēju, kam esat sniedzis savu piekrišanu vai kas ir mūsu leģitīmajās interesēs.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādā nolūkā un balstoties uz norādīto tiesisko pamatu:

Apstrādātie personas dati
Personas datu apstrādes mērķis
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Personas datu apstrāde kā kopīgiem pārziņiem kopā ar Pārdevējiem

Ja Pircējs ir fiziska persona: vārds un uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasta adrese, adrese), transportlīdzekļa dati

Lai ar e-veikala starpniecību noslēgtu Pasūtījuma līgumu un Transportlīdzekļa pārdošanas līgumu, tai skaitā, nodotu personas datus Pārdevējiem tādā pašā nolūkā, un lai izmantotu maksājumu risinājumu pakalpojumu

Apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu darbības, kas nepieciešamas līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Pircēja, kas ir juridiska persona, pārstāvja un kontaktpersonas gadījumā: vārds un uzvārds, uzņēmuma adrese, uzņēmuma e-pasta adrese

Lai ar e-veikala starpniecību noslēgtu Pasūtījuma līgumu un Transportlīdzekļa pārdošanas līgumu, tai skaitā, nodotu personas datus Pārdevējiem tādā pašā nolūkā, un lai izmantotu maksājumu risinājumu pakalpojumu

Apstrāde ir nepieciešama mūsu un Pārdevēja leģitīmajās interesēs, lai noslēgtu līgumu ar Pircēju, kas ir juridiska persona un ko jūs pārstāvat (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Tālruņa numurs

Ja ir norādīts tālruņa numurs, lai varētu sazināties ar Pircēju vai tā pārstāvi vai līgumdarbinieku saistībā ar Pasūtījuma līguma noslēgšanu.

Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
Personas dati, ko apstrādā Auto-Bon kā neatkarīgs datu pārzinis

E-pasta adrese

Mārketinga piedāvājumu izteikšana


Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts ).

Visi iepriekš minētie personas dati

Ja nepieciešams mūsu tiesību aizstāvībai (piemēram, iesniedzot prasību vai aizstāvoties pret prasību). 

Apstrāde ir nepieciešama leģitīmajām interesēs, lai aizsargātu mūsu tiesības iespējamā strīda gadījumā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Ja apstrādājam personas datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs vispirms esam pienācīgi izsvēruši pretējo pušu intereses, lai izvērtētu, vai mūsu interese apstrādāt personas datus atsver jūsu intereses, tiesības un brīvības, kuru dēļ personas dati tiek aizsargāti. Jūs vienmēr varat iebilst pret šādu datu apstrādi. Vairāk par savu tiesību izmantošanu lūdzam lasīt zemāk.

Ja mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, Jūs vienmēr varat savu piekrišanu atsaukt (piemēram, noklikšķinot uz saites piedāvājuma beigās vai nosūtot mums e-pastu). Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes, kas veikta pirms atsaukšanas, likumību.

KAM MĒS NODOSIM JŪSU PERSONAS DATUS?

Pārdevēji. Noslēdzot ar Pārdevēju Pasūtījuma līgumu un Transportlīdzekļa pārdošanas līgumu, mēs nodosim visus Jūsu sniegtos personas datus Pārdevējam. Lūdzam ņemt vērā, ka pēc Pasūtījuma līguma noslēgšanas e-veikalā, Pārdevēji turpinās Jūsu personas datu apstrādi kā neatkarīgi datu pārziņi saskaņā ar savu privātuma politiku.

Datu apstrādātāji. Dažiem mūsu pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve jūsu personas datiem, ja tie sniedz mums ikdienas uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus (piemēram, IT risinājumu nodrošinātāji). Šādi pakalpojumu sniedzēji apstrādā personas datus kā datu apstrādātāji tikai pēc mūsu pieprasījuma un mūsu vārdā, un mēs esam par tiem atbildīgi.

Trešās puses. Papildus jau minētajiem Pārdevējiem un Datu apstrādātājiem noteiktos gadījumos mums var būt nepieciešams nodot jūsu personas datus arī trešajām personām, kuras apstrādās jūsu personas datus kā neatkarīgi pārziņi. Šādas trešās puses ir:

- maksājumurisinājumu pakalpojumu sniedzējs
- mūsu  auditori,  juridisko  pakalpojumu  sniedzēji  un  citi  konsultanti,  ja  personas  datu  nodošana  ir nepieciešama saistībā ar mums sniegto pakalpojumu;
- uzraudzības un citas iestādes, ja mēs no tāmsaņemampieprasījumu nodot jūsu personas datus.

Tāpat mums var rasties nepieciešamība nodrošināt piekļuvi jūsu personas datiem, ja tas ir būtiski saistībā ar mūsu pārstrukturēšanu, apvienošanu, iegādi, pārdošanu vai citu darījumu vai saistībā ar prasījumu cesiju.

Mēs izpaudīsim jūsu personas datus trešajām personām tikai tad, ja mums būs attiecīgs tiesisks pamats.

Mēs neapstrādājam personas datus valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, vai valstīs, kurās nav atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis Eiropas Komisijas ieskatā. Nepieciešamības gadījumā mēs nodrošināsim atbilstošu drošības pasākumu ieviešanu, kā to pieprasa VDAR (piemēram, Eiropas Komisijas pieņemtās līguma standarta normas).

CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Noslēdzot līgumu ar Pārdevēju, jūsu personas dati tiks glabāti atbilstoši Pārdevēja vai mūsu vispārējā privātuma politikā norādītajam. Parasti mēs glabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Bieži mums jāglabā personas dati saskaņā ar spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajiem termiņiem. Ja mums vairs nebūs nepieciešams glabāt personas datus, mēs tos izdzēsīsim vai anonimizēsim. 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Jautājumu gadījumā par savu personas datu apstrādi vai ja vēlaties izmantot savas zemāk aprakstītās tiesības, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu .

Jums ir dažādas tiesības attiecībā uz rīcību ar saviem personas datiem, taču lūdzam ņemt vērā, ka tās nav absolūtas, un mums ne vienmēr ir pienākums vai iespēja veikt jūsu pieprasītās darbības. Jums ir šādas tiesības noteikt rīcību ar jūsu personas datiem.

- Jūs varat pieprasīt apstiprinājumu par personas datu apstrādi un jebkuru apstrādāto personas datu kopiju. Pieprasījumā lūdzam norādīt, vai vēlaties saņemt apstiprinājumu par to, kādus personas datus par jums glabājam, un/vai vēlaties saņemt savu personas datu kopiju.

- Jūs varat pieprasīt jūsu personas datu labošanu. Tas nozīmē, ka jūsu personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi. Ja tas tā ir, mēs labosim un/vai papildināsim jūsu personas datus atbilstoši jūsu pieprasījumam, tāpēc lūdzam pieprasījumā norādīt, kuri personas dati ir jālabo.

- Jūs varat pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu. Jūs varat to darīt, ja: (i) personas dati mums vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem mēs tos ieguvām; (ii) jūs atsaucat savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, un mums nav cita tiesiska pamata to turpmākai apstrādei; (iii) jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi, un mums nav pārliecinošu leģitīmu iemeslu turpināt jūsu personas datu apstrādi, vai jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos; (iv) mēs esam apstrādājuši jūsu personas datus nelikumīgi; v) personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu. Tomēr, ja, neskatoties uz iepriekš minēto, mums nepieciešams turpināt personas datu apstrādi, lai izpildītu juridisku pienākumu vai aizsargātu mūsu tiesības, mēs, iespējams, nevarēsim dzēst jūsu personas datus. Jebkurā gadījumā mēs paskaidrosim, kāpēc nevaram dzēst personas datus.

- Jūs varat pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi. Jūs varat to darīt, ja: (i) esat norādījis, ka personas dati ir neprecīzi un mēs pārbaudām to pareizību; (ii) personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet jūs nevēlaties, lai dati tiktu dzēsti, un tā vietā pieprasāt ierobežot apstrādi; (iii) mums vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes nolūkos, bet jums tie ir nepieciešami juridisku prasību sagatavošanai, iesniegšanai vai aizstāvēšanai; (iv) jūs esat iebildis pret personas datu apstrādi, un mēs pārbaudām, vai mūsu leģitīmais apstrādes pamatojums ir svarīgāks par iemesliem, kuru dēļ vēlaties pārtraukt apstrādi. Pat ja personas datu apstrāde ir ierobežota, mēs varam apstrādāt datus, ja: (i) esat devis savu piekrišanu; (ii) personas dati ir mums nepieciešami, lai sagatavotu, iesniegtu vai aizstāvētu juridiskas prasības; (iii) personas dati ir mums nepieciešami, lai aizsargātu fiziskas vai juridiskas personas tiesības; vai iv) personas datu apstrāde ir nepieciešama svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

- Jūs varat pieprasīt savu personas datu nodošanu. Jūs varat pieprasīt, lai mēs izsniedzam jūsu personas datus strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā, kuru varat nodot citam datu pārzinim (vai pieprasīt, lai mēs pārsūtām datus), ja apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vai līgumu starp mums, un personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem.

- Jūs varat iebilst pret personas datu apstrādi. Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja mēs tos apstrādājam, pamatojoties uz jūsu vai trešās personas leģitīmajam interesēm. Šāda gadījumā mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, izņemot ja varēsim pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai tas nepieciešams juridisku prasību nodibināšanai, iesniegšanai vai aizstāvībai.

- Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes, kas veikta pirms atsaukšanas, likumību.

Mēs sniegsim atbildi uz jūsu pieprasījumu viena mēneša laikā, ja vien nav apstākļu, kuru dēļ atbildes sniegšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Jebkurā gadījumā mēs jūs informēsim par šādiem apstākļiem viena mēneša laikā.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijā, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde nav veikta saskaņā ar attiecināmiem tiesību aktiem un ka ir pārkāptas jūsu tiesības (Datu aizsardzības inspekcijas adrese ir Tatari 39, 10134 Tallina, Igaunija, tālrunis +372 627 4135, e-pasta adrese: ). Ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai pārkāpuma izdarīšanas vieta ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību šīs valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija, Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, Latvijā, tālrunis +371 67223131, e-pasta adrese .

VAI MĒS VARAM MAINĪT PRIVATUMA POLITIKU?

Jā, bet par izmaiņām informēsim e-pastā un e-veikalā.

Privātuma politika atjaunināta 2022. gada 3. martā.